skip to Main Content
  • Krachtige communicatie
  • Vast aanspreekpunt
  • Ervaren vakmensen
  • Ook spoedklussen
  • Resultaatgericht
  • Ondersteuning

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Consumentenvoorwaarden voor het Afbouwbedrijf (stukadoors-
en afbouwbedrijven, vloeren- en terrazzobedrijven en plafond- en wandmontage-
bedrijven) in Nederland, gerepresenteerd door de Nederlandse Ondernemersver-
eniging voor Afbouwbedrijven (NOA), zijn tot stand gekomen in overleg met de

Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis in het kader van de SER Coördinatie-
groep Zelfreguleringsoverleg en treden in werking per 1 januari 2007. Ze zijn

aangepast per 1 april 2013 en 1 januari 2014. Deze voorwaarden zijn door NOA
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 80499325.
ARTIKEL 1 – Definities
ARTIKEL 2 – Werkingssfeer
ARTIKEL 3 – Aanbod
ARTIKEL 4 – Totstandkoming van de overeenkomst
ARTIKEL 5 – Verplichtingen van de ondernemer
ARTIKEL 6 – Verplichtingen van de consument
ARTIKEL 7 – Meer- en minderwerk
ARTIKEL 8 – Overmacht
ARTIKEL 9 – Oplevering
ARTIKEL 10 – Betaling in termijnen
ARTIKEL 11 – De eindafrekening
ARTIKEL 12 – Niet-tijdige betaling
ARTIKEL 13 – Niet-nakoming van de overeenkomst
ARTIKEL 14 – Eigendom van tekeningen, ontwerpen e.d.
ARTIKEL 15 – Garantie
ARTIKEL 16 – Geschillenregeling
ARTIKEL 17 – Branchegarantie nakoming bindende adviezen
ARTIKEL 18 – Wijziging algemene voorwaarden
ARTIKEL 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Consument: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of
bedrijf.
Ondernemer: natuurlijk of rechtspersoon, lid van NOA, die bedrijfsmatig offertes
uitbrengt en die stukadoors- en/of afbouw-, vloeren- en/of terrazzo,

en/of plafond- en wandmontagewerkzaamheden uitvoert en daar-
toe te verwerken producten levert.

Werk: het totaal van de tussen de consument en de ondernemer over-
eengekomen werkzaamheden en daarbij door de ondernemer ge-
leverde materialen.

NOA: Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven.
ARTIKEL 2 – Werkingssfeer
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen
ondernemer en consument.
ARTIKEL 3 – Aanbod

1. Het aanbod voor werk wordt schriftelijk of elektronisch gedaan, tenzij spoedei-
sende omstandigheden dit onmogelijk maken.

2. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedu-
rende 30 dagen na ontvangst.

3. Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de
te leveren materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling
van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
4. Het aanbod vermeldt zo precies mogelijk het tijdstip of tijdvak waarop met het
werk kan worden begonnen en bevat een aanduiding van de duur van het werk
en een vaste dan wel vermoedelijke datum van oplevering.

5. Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvorming-
methode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd:

aanneemsom of regie.
a) Bij de prijsvormingsmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag
overeen waarvoor de werkzaamheden zullen worden verricht;
b) Bij de prijsvormingsmethode regie doet de ondernemer een nauwkeurige

opgave van de prijsfactoren (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de beno-
digde materialen). De ondernemer geeft op verzoek van de consument een

indicatie van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een
richtprijs, tenzij dat in de gegeven omstandigheden naar het oordeel van de
ondernemer in redelijkheid niet mogelijk is.
6. Het aanbod vermeldt de betalingswijze.

7. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaar-
den.

ARTIKEL 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de con-
sument, bij voorkeur schriftelijk of elektronisch.

ARTIKEL 5 – Verplichtingen van de ondernemer
1. De ondernemer zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de

overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de nor-
male werktijden, tenzij anders overeengekomen.

2. De ondernemer neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing
zijnde voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van
de uitvoering van het werk.
3. De ondernemer is verplicht de consument te wijzen op:
– onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken op
een ondeugdelijke ondergrond;
– onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen;
gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
– gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de
consument ter beschikking zijn gesteld;
Eén en ander tenzij de ondernemer deze gebreken of onjuistheden niet kende
of redelijkerwijze niet behoorde te kennen.

4. De ondernemer is aansprakelijk voor de schade, tenzij deze hem niet is toe te
rekenen.
5. De ondernemer draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door terzake
deskundige personen.
6. De ondernemer vrijwaart de consument tegen aanspraken van derden tot
vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is
toegebracht en te verwijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde
handelingen van de ondernemer zelf dan wel zijn ondergeschikten of andere
door hem bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen.
ARTIKEL 6 – Verplichtingen van de consument
1. De consument stelt de ondernemer in de gelegenheid het werk te verrichten.
2. De consument zorgt er voor dat de ondernemer tijdig kan beschikken over de
voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de voor
het werk te verschaffen gegevens.

3. De consument verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmoge-
lijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De

kosten van elektriciteit, gas en water komen voor zijn rekening.

4. De consument dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaam-
heden en/of leveringen die niet tot het werk van de ondernemer behoren zo-
danig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen

vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat, dient de consument
de ondernemer daarvan tijdig in kennis te stellen.

5. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstan-
digheden, als bedoeld in het voorgaande lid, dient de consument de daarmee

verband houdende schade en kosten aan de ondernemer te vergoeden indien
deze omstandigheden hem kunnen worden toegerekend.
6. Indien de consument een beroep doet op de garantiebepalingen van artikel 15 van
deze voorwaarden moet de ondernemer voor het kunnen bepalen van mogelijke
aansprakelijkheid in de gelegenheid worden gesteld tot het zonodig verrichten van
destructief onderzoek op de voor de consument minst bezwarende wijze.
7. De consument dient gebreken aan het werk binnen bekwame tijd nadat hij deze
heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken bij voorkeur schriftelijk
aan de ondernemer te melden.
8. De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
– onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
– onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen;
– gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;

– gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschik-
king zijn gesteld.

Dit doet niet af aan de plicht van de ondernemer om de consument te waarschu-
wen op grond van artikel 5 lid 3.

ARTIKEL 7 – Meer- en minderwerk
1. Bij de prijsvormingsmethode aanneemsom in de zin van artikel 3 lid 5 kan de
consument nadat de overeenkomst is gesloten, in overeenstemming met de
prijsvormingsmethode zonder dat een aparte overeenkomst wordt gesloten
meer- of minderwerk opdragen, mits het saldo van de daaruit voortvloeiende
verrekeningen niet meer bedraagt dan 10% van de prijs van het werk.
2. Meer- of minderwerk voor een totaal bedrag hoger dan 10% van de prijs van
het werk wordt behoudens in spoedeisende omstandigheden vooraf schriftelijk
of elektronisch overeengekomen.
ARTIKEL 8 – Overmacht
1. Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen tijdelijk onmogelijk, dan
is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen ontheven.
2. Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen blijvend onmogelijk door

een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is de wederpartij ge-
rechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan

de andere partij van de in redelijkheid gemaakte kosten.
ARTIKEL 9 – Oplevering
1. Bij overschrijding van de opleveringsdatum dan wel het afgesproken tijdstip of
tijdvak is de ondernemer verplicht de hierdoor geleden aantoonbare schade te
vergoeden, tenzij de overschrijding hem niet kan worden toegerekend.

2. Het werk is opgeleverd wanneer de ondernemer aan de consument heeft mee-
gedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard.

3. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:

– wanneer uiterlijk 14 werkdagen zijn verstreken nadat de consument van de on-
dernemer bij aangetekende brief de mededeling heeft ontvangen dat het werk

voltooid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden;
– wanneer de consument het object waaraan het werk is verricht weer in gebruik
neemt, met dien verstande, dat door in gebruikneming van een gedeelte van

het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan in ge-
bruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.

ARTIKEL 10 – Betaling in termijnen

Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredig-
heid met de voortgang van het werk. Betaling dient in dat geval plaats te vinden

uiterlijk twee weken na ontvangst van de rekening.
ARTIKEL 11 – De eindafrekening

1. Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient de ondernemer bij de con-
sument de eindafrekening in.

2. De eindafrekening geeft een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden,
uitgesplitst naar de oorspronkelijke opdracht, en van het eventueel opgedragen
meer- en/of minderwerk.

3. In de eindafrekening wordt een specificatie gegeven van de gebruikte materia-
len en de kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven en van de

overige kosten. Indien van toepassing wordt verder een specificatie van meer-
en/of minderwerk opgenomen.

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN VOOR HET

AFBOUWBEDRIJF IN NEDERLAND

4. De in het vorige lid genoemde specificatie vindt niet plaats voor zover het werk

is uitgevoerd voor een aanneemsom, behoudens opgedragen meer- en/of min-
derwerk.

5. Indien de ondernemer bij de prijsvormingsmethode regie een richtprijs afgeeft,
mag deze richtprijs met niet meer dan 10% worden overschreden, behoudens
meerwerk met inachtneming van het bepaalde in artikel 7. De reden van een
eventuele overschrijding van de richtprijs dient uit de specificatie duidelijk te
blijken.
6. Betaling van de eindafrekening vindt plaats binnen drie weken na ontvangst van
de rekening.
ARTIKEL 12 – Niet-tijdige betaling
1. De consument dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken
van de betalingsdatum. Doet de consument dat niet, dan zendt de ondernemer

na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de consu-
ment de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalings-
herinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen.

2. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is
de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van
verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
3. Door de ondernemer te maken buitengerechtelijke kosten om betaling van een
schuld af te dwingen, kunnen aan de consument in rekening worden gebracht.
De hoogte van deze buitengerechtelijke incassokosten is onderworpen aan

wettelijke grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de consument worden af-
geweken.

4. Indien de consument met de betaling van een termijn als bedoeld in artikel 10
in gebreke blijft, is de ondernemer gerechtigd het werk stil te leggen, mits hij
de consument schriftelijk of elektronisch heeft gesommeerd tot betaling over
te gaan. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van de ondernemer op
vergoeding van kosten, schade en rente onverlet.

5. De ondernemer blijft eigenaar van nog niet verwerkte materialen, totdat de con-
sument aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

6. Indien de ondernemer een aan de consument verschuldigde betaling of schade-
vergoeding niet tijdig betaalt, is hij in verzuim. Indien de ondernemer na daartoe

door de consument te zijn gemaand niet alsnog binnen 10 dagen betaalt, is de
consument gerechtigd te handelen overeenkomstig de leden 2 en 3 van dit artikel.
ARTIKEL 13 – Niet-nakoming van de overeenkomst
1. Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag

de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting op-
schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts

toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
2. Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij
bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar
geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
ARTIKEL 14 – Eigendom van tekeningen, ontwerpen e.d.

1. De door of vanwege de ondernemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, om-
schrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen en calculaties e.d. waarvan de

ondernemer zich het eigendom wenst voor te behouden, blijven zijn eigendom.
2. Alle met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen,
modellen e.d. gevestigde rechten (auteursrechten, modelrechten e.d.) worden
voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd.
ARTIKEL 15 – Garantie
Garantiebepalingen Stukadoors- en Afbouwbedrijven
De ondernemer garandeert dat eventuele gebreken in het werk na oplevering
gedurende de hierna te noemen perioden kosteloos zullen worden verholpen,
tenzij hij aantoont dat het gebrek geen verband houdt met het werk. Ondernemer
en consument kunnen ten nadele van de consument afwijken van de hieronder
vermelde garantieregelingen. De ondernemer kan slechts een beroep doen op
deze afwijking als:
– de ondernemer dit voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst met de
consument heeft afgesproken en;
– deze afspraak schriftelijk of elektronisch is vastgelegd.
De bewijslast voor het bestaan van deze afspraak ligt bij de ondernemer. Het
voorgaande laat onverlet dat de ondernemer ook na de genoemde perioden voor
eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan blijven op grond van de wet.
Deze aansprakelijkheid kan zich uitstrekken tot de na de hieronder genoemde of
onderling afgesproken garantieperioden.
Garantie Stukadoorswerk Buiten
1. De ondernemer garandeert dat het aangebrachte stukadoorswerk:
a) op voldoende wijze aan de ondergrond gehecht zal blijven;

b) niet zal scheuren in de pleisterlaag, tenzij dit wordt veroorzaakt door de wer-
king van de ondergrond, en alleen voorzover die werking redelijkerwijs door

de ondernemer niet kon worden voorzien.
2. De garantie wordt gegeven voor een duur van drie jaar.
Garantie Stukadoorswerk Binnen
1. De ondernemer garandeert dat het aangebrachte stukadoorswerk:
a) op voldoende wijze aan de ondergrond gehecht zal blijven;

b) niet zal scheuren in de pleisterlaag, tenzij dit wordt veroorzaakt door de wer-
king van de ondergrond, en alleen voorzover die werking redelijkerwijs door

de ondernemer niet kon worden voorzien.
2. De garantie wordt gegeven voor een duur van vijf jaar.
Garantiebepalingen Vloeren- en Terrazzobedrijven
1. De ondernemer garandeert dat eventuele gebreken in het werk na oplevering
gedurende de hierna te noemen perioden kosteloos zullen worden verholpen,
tenzij hij aantoont dat het gebrek geen verband houdt met het werk:
– bij terrazzowerk drie jaar;
– bij kunststofvloerafwerking vijf jaar.

2. De garantietermijnen zoals genoemd in lid 1 gelden tenzij de ondernemer en de
consument een langere termijn overeenkomen.

3. Kleine onvolkomenheden die geen afbreuk doen aan de bruikbaarheid, de kwa-
liteit, de duurzaamheid, het uiterlijk en het aanzien van het geleverde werk,

vallen buiten de garantie.
4. Indien de ondernemer uiterlijk bij het totstandkomen van de overeenkomst
schriftelijke onderhoudsvoorschriften heeft verstrekt aan de consument, vervalt
de garantie ten aanzien van gebreken die zijn veroorzaakt door het niet conform
de voorschriften onderhouden en/of behandelen van het werk. De bewijslast
rust op de ondernemer.
5. Het voorgaande laat onverlet dat de ondernemer ook na de genoemde perioden
aansprakelijk kan blijven op grond van de wet.
Garantiebepalingen Plafond- en Wandmontagebedrijven

De ondernemer garandeert dat eventuele gebreken in het werk na oplevering ge-
durende een periode van vijf jaar kosteloos zullen worden verholpen, tenzij hij

aantoont dat het gebrek geen verband houdt met het werk. Het voorgaande laat

onverlet dat de ondernemer ook na de genoemde perioden voor eventuele gebre-
ken in het werk aansprakelijk kan blijven op grond van de wet.

Garantie Plafonds
De ondernemer garandeert dat het aangebrachte plafond duurzaam opgehangen
wordt aan de bovenliggende constructie.
Garantie Wanden
De ondernemer garandeert dat de wanden voldoen aan het bouwbesluit voor wat
betreft geluidsisolatie, brandwerendheid en stabiliteit. Vervuiling door rook etc.,

alsmede eventuele verkleuring door bijvoorbeeld UV-straling is van garantie uit-
gesloten.

ARTIKEL 16 – Geschillenregeling
1. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of
uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te
leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de consument als
door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie
Afbouw, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling geno-
men, indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend.

3. Nadat de klacht bij de ondernemer is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie

maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig wor-
den gemaakt.

4. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencom-
missie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer dit

wil doen, moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of
hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij
zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij
de rechter aanhangig te maken.
5. De Geschillencommissie doet uitspraak met in achtneming van de bepalingen

van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de geschillencom-
missie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de geschillen-
commissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van

een geschil is een vergoeding verschuldigd.
6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is
bevoegd van geschillen kennis te nemen.
ARTIKEL 17 – Branchegarantie nakoming bindende adviezen

1. NOA staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de commis-
sie door haar leden, tenzij het lid het bindend advies binnen twee maanden na

de verzending daarvan ter vernietiging aan de rechter voorlegt. Deze garant-
stelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand

is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan.

2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schrifte-
lijk of elektronisch beroep doet bij NOA, Postbus 310, 3900 AH Veenendaal,

info@noa.nl.
3. NOA verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat het geschil ter zitting
door de Geschillencommissie is behandeld en een eindbeslissing is gewezen,
van één van de volgende situaties sprake is:
– aan het lid is surséance van betaling verleend of
– het lid is failliet verklaard of
– de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd.
Bepalend voor deze laatste situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging
in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan NOA
aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.
4. De garantstelling door NOA is beperkt tot € 5.000,- per bindend advies. NOA
verstrekt deze garantstelling onder de voorwaarde dat de consument die op
deze garantie een beroep doet, zijn vordering op grond van het bindend advies
tot maximaal het uitgekeerde bedrag aan NOA overdraagt (cedeert) gelijktijdig
met de honorering van zijn beroep op de nakomingsgarantie.
Voor het meerdere heeft NOA een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen
dat het lid het bindend advies nakomt. Deze inspanningsverplichting houdt in

dat de consument wordt aangeboden zijn vordering voor het meerdere even-
eens aan NOA over te dragen, waarna deze organisatie op eigen naam en op

kosten van NOA de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de

consument of de consument wordt aangeboden dat NOA op naam van de con-
sument en op kosten van de NOA de (buiten)gerechtelijke incassoprocedure zal

voeren, één en ander ter keuze van NOA.
ARTIKEL 18 – Wijziging algemene voorwaarden
NOA zal deze voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de Consumentenbond
en Vereniging Eigen Huis.

Back To Top